Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od stycznia 2015 roku

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriachakumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.1322), która wprowadziła szereg zmian prawnych. Przede wszystkim nowe przepisy usprawniają działalność małych przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów przenośnych – do 1 kg rocznie.

Tak więc przedsiębiorcy wprowadzający na rynek w ciągu roku do 1 kg bateriiakumulatorów będą mogli wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o zwolnienie w zakresie:

  • osiągania wymaganych poziomów zbierania,
  • uiszczania opłaty produktowej,
  • organizowania, finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,
  • zawierania umowy ze zbierającym.

Aby uzyskać powyższe ulgi, wprowadzający baterie i akumulatory obowiązani są do sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku odpowiednich dokumentów, m.in. zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis, a także innych dokumentów pozwalających ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez ustawę „o bateriach i akumulatorach” jest to, że od 2015 roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek baterii lub akumulatorów, są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru oraz informowania o masie i rodzaju wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów. Do sporządzania sprawozdań zobligowani są także przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów.

Dodatkowo od 2 października 2015 r. wprowadzone do obrotu baterie i akumulatory,w tym baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie nie będą mogły zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci.

Wprowadzający baterie i akumulatory mogą realizować nałożone ustawą obowiązki samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, pod warunkiem, że ten podmiot pośredniczący posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.

Podstawa prawna: