Kiedy instalacja nie wymaga pozwolenia emisyjnego?

Nie wszystkie instalacje wprowadzające gazy i pyły do powietrza wymagają uzyskania pozwolenia emisyjnego. Minister środowiska w drodze rozporządzeń określił rodzaje instalacji, które zwolnione są z uzyskania pozwolenia emisyjnego, ale które, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, podlegają obowiązku zgłoszenia.

Do takich instalacji należą m.in.:

 • instalacje nieobjęte standardami emisyjnymi, w przypadku, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny,
 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:
  • 5 MW opalane węglem,

  • 10 MW opalane koksem, drewnem, słomą, olejem opałowym,

  • 15 MW opalane olejem opałowym,

 • instalacje do produkcji szkła – o wydajności < 1 Mg/d,
 • instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej < 30 Mg/h,
 • instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności < 10 Mg/d,
 • instalacje do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze,
 • instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności < 50 m3,
 • instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności > 30 Mg/h,
 • młyny spożywcze,
 • instalacje stosowane w gastronomii do obsługi > 500 osób/d,
 • instalacje do produkcji węgla drzewnego,
 • instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,
 • dygestoria wykorzystywane w celach innych niż laboratoryjne.

Zgłoszenie instalacji powinno nastąpić przed rozpoczęciem jej eksploatacji. W zgłoszeniu uwzględnia się takie informacje jak: dane adresowe prowadzącego instalacje, adres zakładu na którego terenie znajduje się zgłaszana instalacja, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, wielkość emisji zraz z opisem metod stosowanych do jej ograniczenia oraz czas funkcjonowania instalacji.

Zgłoszenia dokonuje użytkownik instalacji uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego (właściciel, najemca itp.) do władania tą instalacją w celu jej eksploatacji. Instalacje zgłasza się staroście lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeżeli znajdują się na terenach zamkniętych.

Podstawa prawna: