Jakich formalności trzeba dopełnić aby zbierać lub transportować odpady?

Jeśli chcesz zbierać lub transportować odpady musisz uzyskać pozwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych). Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów jest wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, powinien zawierać dane określone w art. 28 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach. Do wniosku należy załączyć:
– tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,

– kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym),

– kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 616,00 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Sprawdź w jakich przypadkach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na zbieranie lub transport odpadów!

Dotychczasowe procedury i zakres wymagań dot. składania wniosków celem uzyskania zezwoleń (na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie) w zakresie działalności dot. gospodarki odpadami ulegną zmianie (oprócz pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Takie wymagania wprowadza nowa ustawa o odpadach, która została uchwalona przez sejm 14 grudnia 2012 r.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 20 grudnia 2012 r.

Nowa ustawa o odpadach! Sprawdź zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Podstawa prawna: