Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Działalność polegająca na zbieraniu, odzysku czy unieszkodliwianiu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, natomiast prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub jakichkolwiek działań przygotowujących odpady do tych procesów zobowiązuje przedsiębiorców do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zakres informacji jakie należy przedłożyć odpowiednim organom nieznacznie się różni od dotychczas wymaganego. W obu przypadkach wniosek rozszerzono m.in. o numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o informacje co sposobu prowadzenia monitoringu i kontroli prowadzonych działalności oraz o informacje dotyczące podejmowanych działań w przypadku zakończenia działalności. Wszystkie informacje wymagane we wnioskach przedstawiamy poniżej.

Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów powinien zawierać:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON (o ile została nadany),

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,

 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,

 • opis czynności podejmowanych w ramach monitoringu i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON (o ile została nadany),

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,

 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA! Przy staraniu się o nowe zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana (art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach i art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku).


Przy niektórych działalnościach do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymagane jest przedłożenie dodatkowych informacji:

 • w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów wymagane jest określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,

 • w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania odpadów – m.in. wskazanie metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania (art. 95 ust. 9 w/w ustawy),

 • w przypadku zezwoleń dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – m.in. informacje o toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów (art. 98 ust. 1 w/w ustawy).

Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydawane jest na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. Organem właściwym do wydawania tych zezwoleń jest marszałek województwa, (gdy zezwolenie dotyczy przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych) regionalny dyrektor ochrony środowiska (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych np. na terenach kolei państwowych), starosta (w pozostałych przypadkach).

 

Nowa ustawa o odpadach! Zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

 

Podstawa prawna: