Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Każdy, kto chce odzyskiwać odpady w instalacji bądź urządzeniu musi uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami powinien zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami;

2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;

3) oznaczenie miejsca spalania odpadów;

4) szczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów;

5) proponowany czas obowiązywania decyzji.

W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Przypominamy, że dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku:

1) odzysku w procesie odzysku R10, zgodnie z rozporządzeniem określającym warunki odzysku w procesie odzysku R10 i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

2) rodzajów odpadów wymienionych w rozporządzeniu określającym rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, poza instalacjami i urządzeniami, uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów;

3) osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne.

Podstawa prawna: