Jakich formalności trzeba dopełnić aby prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów?

Jeśli chcesz prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.

Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska).

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów jest wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 Co powinien zawierzać wniosek o zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, powinien zawierać dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach. Do wniosku należy załączyć:
– tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,

– zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

– w przypadku unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych protokół ustaleń kontroli
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z funkcjonowania instalacji i urządzeń
służących do unieszkodliwiania odpadów,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 616,00 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.


Podstawa prawna: