Co powinno zawierać zbiorcze zestawienie danych o odpadach?

Stosując się do art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzący pełną ewidencję odpadów lub uproszczoną ewidencję odpadów jest zobowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Zbiorczego zestawienia danych nie składa transportujący, nie jest bowiem posiadaczem odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów

Posiadacz odpadów prowadzący zakład przetwarzania, w zbiorczym zestawieniu danych jest obowiązany zawrzeć informacje dotyczące m.in. numeru rejestrowego, adresów zakładów przetwarzania, numeru i nazwy grupy oraz rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zamierza przetwarzać.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje zbiorcze informacje w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie i gospodarowanie) w danym roku kalendarzowym, a składa się je za poprzedni rok kalendarzowy do 15 marca następnego roku marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy złożyć na formularzu wg wzoru, który określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Należy pamiętać, że istotne zmiany wprowadzi nowa ustawa o odpadach, która wejdzie w życie 23 stycznia 2013 r.

Nowa ustawa o odpadach! Zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 10 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna: