Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) w rozdziale 4 określa zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Według tej ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odzysk (w tym recykling) odpadów opakowaniowych tego samego typu jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wprowadzonych przez niego na rynek. Może on to robić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy wprowadzający nie więcej niż 1Mg opakowań rocznie.

Jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach zdecyduje się zlecić to zadanie organizacji odzysku opakowań musi zawrzeć z nią pisemną umowę i przekazywać jej wszystkie niezbędne dane do realizacji powierzonego zadania, w tym uwzględnić informacje o wszystkich produktach w opakowaniach wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym. Jeżeli nie dostarczy tych informacji organizacji odzysku będzie musiał samodzielnie złożsprawozdanieOŚ-OP1 i wnieść opłatę produktową od ilości produktów w opakowaniach jakie wprowadził do obrotu w danym roku bez informowania organizacji odzysku opakowań.Obie strony układu są zobowiązane do przechowywania w/w dokumentów przez 5 lat od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać.

Wprowadzający produkty w opakowaniach może samodzielne prowadzić odzysk (w tym recykling) w przypadku gdy poddaje temu procesowi:

  • wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przed siebie

  • odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak te powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk (w tym recykling) odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Taki sam obowiązek ma wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, z tą różnicą, że odzyskowi podlegają odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin oraz musi sfinansować koszt zbierania przez przedsiębiorce prowadzącego jednostkę handlu detalicznego/hurtowego oraz odebrania tych odpadów opakowaniowych na własny koszt.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Ten obowiązek może być realizowany samodzielne lub przekazany organizacji odzysku opakowań. Jeśli wprowadzający wykonuje go sam musi przekazać 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na:

  • publiczne kampanie edukacyjne

  • rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadzający musi rozliczyć się z wykonania tego obowiązku na koniec roku kalendarzowego.

Należy również prowadzić ewidencje w formie pisemnej lub w systemie teleinformatycznym zawierającą masę opakowań, w których wprowadzone były produkty w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona lub jest prowadzona nierzetelnie, informacja o masie opakowań jest ustalana przez marszałka województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie wszelkich dostępnych danych lub szacunkowo.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO.

Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu lub wewnątrzwpólnotowej (tzn. na terenie Unii Europejskiej) dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu o dokument EDPR lub EDPO. Dokumenty te są wystawiane przez eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. Wniosek ten należy złożyć w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane dalej. Dokumenty muszą być wystawione w ciągu 7 dni w trzech kopiach przeznaczonych dla wystawiającego dokument, przekazującego odpady i dla marszałka województwa. Marszałek musi otrzymać ten wniosek w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione.

Podstawa prawna: