Sprzęt elektryczny i elektronicznyWedług Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie.

W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać postanowienia nowej ustawy o odpadach w części dotyczącej WPGO, dotyczącej zasad sporządzania planu, tworzenia wykazów i bazy danych o przetwarzanych odpadach. Stworzenie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów jest zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a. Budowa instalacji musi być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 5 września 2013 r.

Podstawa prawna: