Za co kary pieniężne?

Kara pieniężna jest stosowana za nieprzestrzeganie norm prawnych wynikających z art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Firma, która odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Przypominamy, że termin wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady komunalne upłynął 31 grudnia 2012 roku.

Jeśli podmiot miesza selektywnie zbierane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi jest obarczony karą w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

Podmiot nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony przypadek.

Jeżeli firma przekazuje nierzetelne sprawozdanie (kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) może być obciążona karą pieniężną od 500 zł do 5 000 zł. Natomiast jeśli przekazuje sprawozdania po terminie podlega karze w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Karę pieniężną, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Aktualne stawki opłat znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

Podstawa prawna: