Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Dnia 31 października 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPR i EDPO (Dz.U.2014.1405). Dokumenty te służą do określania masy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej (tzn. na terenie Unii Europejskiej) dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku.

Według art.8 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez dokumenty EDPR i EDPO rozumie się:

 • EDPR – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów

 • EDPO – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający masę tych odpadów.

Dokumenty te są wystawiane przez eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań. Wniosek ten należy złożyć w terminie do 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane dalej. Dokumenty muszą być wystawione w ciągu 7 dni w trzech kopiach przeznaczonych dla wystawiającego dokument, przekazującego odpady i dla marszałka województwa. Marszałek musi otrzymać dokumenty potwierdzające recykling i odzysk w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione.

Wzory są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników i mają formę tabelaryczną.

Oba dokumenty, zarówno EDPR jak i EDPO, zamieszczone są w trzech kopiach. Każda kopia ma przyporządkowaną literę od A do C i jest przeznaczona jest dla innego podmiotu:

 • kopia A przeznaczona jest dla wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań

 • kopia B przeznaczona jest dla eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych przekazującego odpad do innego niż recykling procesu odzysku

 • kopia C przeznaczona jest dla marszałka województwa (właściwość marszałka województwa określa art.8 pkt7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Każdy dokument zawiera dwie tabele. Pierwsza z nich zawiera informacje na temat:

 • danych personalnych oraz kontaktowych wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań, oraz eksportera odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

 • decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwie organu, który wydał decyzję

 • numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument EDPR/EDPO.

Natomiast druga tabela zawiera informację na temat odpadów opakowaniowych:

 • kod odpadu

 • rodzaj odpadu

 • czy odpady opakowaniowe pochodzą z gospodarstw domowych

 • masa przekazanych odpadów opakowaniowych

 • nazwa zakładu, do którego przekazywane były odpady opakowaniowe

 • adres w/w zakładu

 • rodzaj procesu recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

Na końcu każdej kopii dokumentu znajdują się objaśnienia do tabel.

Dokumenty EDPR i EDPO wystawiane są na podstawie dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar Unii Europejskiej albo faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do dokumentów EDPR i EDPO:

 • oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju

 • uwierzytelnione kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione.

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacje odzysku opakowań są obowiązani przechowywać dokumenty EDPREDPO (wraz z załącznikami) przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Podstawa prawna: