Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory

W dniu 20 marca 2014 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274). Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany w Prawie Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi zmianami podmiot korzystający ze środowiska musi złożyć raz do roku wykaz z wyszczególnionymi informacjami i danymi o zakresie korzystania ze środowiska wraz z należnymi za to opłatami. Wykaz musi być złożony do 31 marca następnego roku.

Wzory wykazów, o których mówi rozporządzenie są przedstawione w formie 5 załączników. Pierwszy załącznik zawiera zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Kolejne załączniki zawierają informacje i dane na temat:

  • zał.2) pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza (wraz z danymi, na podstawie których określono te ilości),
  • zał.3) jakości i ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej,
  • zał.4) ściekach wprowadzanych do wód lub ziemi,
  • zał.5) składowanych odpadach.

Wykazy mają formę tabelaryczną i w takiej postaci muszą zostać dostarczone do odpowiednich organów – urzędów marszałkowskich. Na końcu każdego załącznika znajdują się objaśnienia, które ułatwiają podmiotowi zrozumienie poszczególnych punktów oraz prawidłowe wypełnienie wykazu. Dodatkowo każdy wykaz zbudowany jest z kilku tabel, które bardziej szczegółowo określają rodzaj korzystania ze środowiska.

Nowe rozporządzenie wprowadza ułatwienie dla podmiotów korzystających ze środowiska dając im możliwość prowadzenia oraz składania wykazów w dwóch formach: pisemnej oraz elektronicznej. Wykazy przedkładane w formie elektronicznej muszą być:

  • wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów;
  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

To nowe rozporządzenie odczują szczególnie podmioty, które korzystają ze środowiska oraz są zobowiązane prawnie do sporządzania owych wykazów. Wpłyną również na pracę marszałków województwa, do którego składane są wykazy, oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: