Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Artykuł 48 ustawy o odpadach określa, kiedy zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie wygasa:

– po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

– jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;

– na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

– jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

– jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.


Kiedy zostaje cofnięte zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Cofnięcia zezwolenia następuje w przypadku, gdy posiadacz zezwolenia narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem (art. 47 ustawy o odpadach).

Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) i zbieranie odpadów, narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń. Jeżeli, mimo powyższego wezwania, nadal narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa mu zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania. Cofnięcie takiego zezwolenia powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia skutków działalności na własny koszt. W okresie 2 lat od uprawomocnienia się decyzji cofającej zezwolenie organ nie wyda przedsiębiorcy kolejnej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności o takim samym lub podobnych zakresie.

 

 

Podstawa prawna: