WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, chcąc wprowadzać ścieki przemysłowe do kanalizacji!

Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2012.145j.t.) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Substancje te w drodze rozporządzenia określił minister środowiska z ministrem do spraw gospodarki wodnej, dzieląc je na dwie grupy. W wykazie I określone są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. kadm, rtęć), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane. Natomiast wykaz II zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. arsen, bar), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane. Oba te wykazy znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988).

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata. Jednakże w przypadkach określonych w art. 136 ustawy Prawo wodne pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone.

Do wniosku o wydanie pozwolenia załączyć należy

 • operat wodnoprawny,

 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym,

 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964) dostawcy wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych muszą zapewnić:

 • ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska,

 • równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,

 • ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.

Ponadto instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko. Chcą wprowadzać ścieki przemysłowe należy udostępnić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia.

Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń!!

Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:

 • nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych,

 • spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego,

 • temperatura tych ścieków nie przekracza 35oC, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10,

 • są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

Natomiast nie mogą być wprowadzane, jeżeli przekraczają dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku 1 i 2 Rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.(Dz.U.2006.136.964) dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z zastrzeżeniem § 15.

Dla wszystkich tych substancji dopuszczalne wartości pomiaru stężeń powinny być spełnione w średniej dobowej próbki, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. Dla substancji szczególnie szkodliwych pomiary stężeń powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków, natomiast dla substancji zanieczyszczających pomiar powinien odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.

Po zawiadomieniu dostawcy ścieków o zamiarze przeprowadzenia kontroli, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ustala, w którym miejscu, w jaki sposób, oraz jak często będą pobierane próbki do kontroli. Metodyka badania tych próbek musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U.2006.137.984).

Dodatkowo przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając warunki pozwolenia wodnoprawnego określa zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalna wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków.

Ustalenia te odbywają się w oparciu o:

 • bilans ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzonych do oczyszczalni ścieków,

 • faktyczną przepustowość oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych,

 • uzgodniona z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej techniki produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.

Dodatkowo jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych do oczyszczalni jest mniejsza niż 10% ogólnej ilości ścieków odbieranych przez oczyszczalnie, to przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może ustalić niższe dopuszczalne wartości substancji określonych w załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.(Dz.U.2006.136.964). Natomiast w przypadku ilości większej niż 10 % ogólnej ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może ustalić wyższe dopuszczalne wartości substancji określonych w załączniku 2 do ww. rozporządzenia.

Gdy w zbiorczym systemie kanalizacyjnym nie ma oczyszczalni ścieków lub gdy wprowadza się substancje pochodzące z oczyszczania gazów odlotowych z procesu przekształcania odpadów to przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U.2006.137.984).

Także osady z danej oczyszczalni ścieków nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.

 

Podstawa prawna: