Baterie i akumulatory – jakie obowiązki?

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność polegająca na wprowadzaniu na terytorium naszego kraju baterii lub akumulatorów lub prowadzić zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów, zgodnie z art. 18 ustawy o bateriach i akumulatorach, zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru oraz numeru rejestracyjnego nadawanego przez GIOŚ.

Wpis do rejestru następuje na pisemny wniosek podmiotów.

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzających baterie i akumulatory powinien zawierać takie informacje jak:

– nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,

– europejski numer identyfikacji podatkowej – jeśli został nadany,

– informacje o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,

– informacje o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy.

Do wniosku dołącza się również potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestrowej wpłaconej na rachunek GIOŚ w kwocie określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U.2009.149.1209).

Z tej opłaty zwolnieni są przedsiębiorcy którzy należą do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wniosek o wpis do rejestru prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów powinien zawierać informacje o:

– nazwie firmy, oznaczeniu siedziby i adresie,

– dacie i oznaczeniu miejsca wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego,

– numerze identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – jeżeli został nadany,

– numerze REGON przedsiębiorcy – jeżeli został nadany,

– rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,

– decyzjach związanych z gospodarką odpadami, zawierających datę wydania, czas obowiązywania, dane dotyczące mocy przetwórczych, oznaczenie organu wydającego decyzję oraz numer wydanej decyzji.

Przedsiębiorcy wnioskujący o wpis do rejestru prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów nie uiszczają opłaty rejestrowej.

W przypadku wykonywania działalności zarówno w zakresie wprowadzania jaki i przetwarzania baterii lub akumulatorów, przedsiębiorcy składa jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Wzory wniosków zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz.U.2009.141.1155).

Podstawa prawna: