WPIS DO REJESTRU DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK ODPADÓW

Prowadzisz odzysk odpadów powstałych z produktów? – Dowiedz się jakie będziesz musiał zawrzeć informacje we wniosku o wpis do rejestru!

Do 22 stycznia 2016 r. ma powstać rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującychodpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j. ze zm.). Przedsiębiorcy prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów, we wniosku o wpis do rejestru będą zobowiązani zawrzeć następujące informację:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,

  • NIP o ile został nadany, w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory również europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,

  • REGON, o ile został nadany,

  • kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku,

  • informację o stosowanym procesie odzysku,

  • adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

  • informację o decyzjach związanych z odzyskiem,

  • informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku.

Od utworzenia rejestru, przedsiębiorcy będą mieli 6 m-cy na złożenie wniosku o wpis do rejestru do Marszałka województwa.

Podmioty wpisane do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie dotychczasowych przepisów, będą wpisane z urzędu do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w terminie 6 m-cy od utworzenia rejestru przez Marszałka województwa oraz dostaną nowe numery rejestracyjne. W przypadku braku jakichkolwiek z ww. informacji przedsiębiorca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia.

Podstawa prawna: