Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne – to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 131 ustawy prawo wodne) we wszystkich przypadkach dołącza się:

operat wodnoprawny (2 egzemplarze);

* decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

* opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oprócz odpowiednich dokumentów dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej. Szczegółowy zakres obu części podaje art. 132 ustawy prawo wodne. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych (płyta CD) jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Typowe formaty plików, w jakich można sporządzać załącznik graficzny to: BMP (bitmapa), TIFF, GIF, SVG, PNG i JPEG.

Do wniosku należy także dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 217 zł. W przypadku nowego pozwolenia lub w przypadku zmiany decyzji – połowę stawki.


Podstawa prawna: