Jakie terminy upływają w marcu?

Zbliżają się terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2012 rok. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie oraz opłaty powinien złożyć w marcu tego roku.

 

Data

Nazwa obowiązku

Kogo dotyczy

Do kogo raportować/ Składać opłaty

10-03-2013 Zaświadczenie o zebranym sprzęcie Zakład przetwarzania sprzętu do GIOŚ
15-03-2013 Wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający zawarł umowę Wprowadzający sprzęt do GIOŚ
15-03-2013 Półroczne sprawozdanie związane ze zużytym sprzętem elektrycznym Wprowadzający sprzęt; sprawozdanie OŚ-SEE2 – zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakład przetwarzania, prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku. do GIOŚ
15-03-2013 Roczne sprawozdanie (OŚ-SEE3) sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Wprowadzający sprzęt do GIOŚ
15-03-2013 Roczne sprawozdanie (OŚ-SEE1) o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne grupy sprzętu Wprowadzający sprzęt, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów sprzętu elektr. do GIOŚ
15-03-2013 Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory do marszałka województwa
15-03-2013 Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory do marszałka województwa
15-03-2013 Roczne sprawozdanie o wysokości opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory do marszałka województwa
15-03-2013 Roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów Posiadacz odpadów: wytwórca, prowadzący zbieranie, prowadzący odzysk, prowadzący unieszkodliwianie do marszałka województwa
31-03-2013 Opłata produktowa dla sprzętu Wprowadzający sprzęt, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów sprzętu elektr. na rachunek WFOŚiGW
31-03-2013 Roczne sprawozdanie o masie opakowań i przestrzeganiu ograniczeń sumy niektórych metali Producent opakowań (OPAK-1); importer opakowań (OPAK-2); eksporter opakowań/towarów w opakowaniach (OPAK -3) do marszałka województwa
31-03-2013 Roczne sprawozdanie za poprzedni rok OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości Przedsiębiorca, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych i nie ma podpisanej umowy z organizacją odzysku do marszałka województwa
31-03-2013 Opłata produktowa za poprzedni rok za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Przedsiębiorca, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów sprzętu i nie ma podpisanej umowy z organizacją odzysku do marszałka województwa
31-03-2013 Roczne sprawozdanie PRTR dotyczące wprowadzania (uwolnienia) do powietrza, wody i gleby zanieczyszczeń z załącznika II do rozporządzenia 166/2006/WE; przemieszczania (transferu) poza zakład ścieków (do oczyszczalni)i odpadów (do unieszkodliwiania i odzysku, w tym transgraniczne przemieszczanie) Prowadzący instalację obejmującą działalność z załącznika nr I do rozporządzenia nr 166/2006/WE, z przekroczeniem progów z załącznika nr II do tego rozporządzenia; dotyczy głównie instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, ale nie tylko do WIOŚ
31-03-2013 Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy na teren kraju, czyli producenci i importerzy do GIOŚ
31-03-2013 Opłata za poprzedni rok za brak sieci zbierania pojazdów Przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy na teren kraju, czyli producenci i importerzy na rachunek NFOŚiGW
31-03-2013 Roczne sprawozdanie OŚ-SEE3 (związane z wprowadzonym i zużytym sprzętem elektr.) o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu Wprowadzający sprzęt, który nie ma podpisanej umowy z organizacją odzysku do GIOŚ
31-03-2013 Opłata produktowa za poprzedni rok związana z wprowadzonym sprzętem. Wprowadzający sprzęt, który nie osiągnął wymaganego poziomu na rachunek NFOŚiGW
31-03-2013 Wniosek o dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Prowadzący stację demontażu do NFOŚiGW

 

Podstawa prawna: