Jakie odpady wytwarza się w warsztacie serwisującym pojazdy?

Niezależnie od skali prowadzonej działalności w warsztacie samochodowym powstają odpady, które trzeba odpowiednio zagospodarować zgodnie z zapisami prawa w tym zakresie.

Do odpadów wytwarzanych najczęściej w warsztacie samochodowym można zaliczyć np.

13 02 07* – oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury np. opakowania po zakupionych częściach;

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych np. opakowania po zakupionych częściach;

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 np. ubrania robocze;

16 01 03 – zużyte opony;

16 01 13* – płyny hamulcowe;

16 01 17 – metale żelazne np. złom;

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe.

* – odpady niebezpieczne.

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca zobowiązany jest do:

uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (>1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne),

zatwierdzenia decyzji dotyczącej sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (0,1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych) lub

przedłożenia informacjiwytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (<0,1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne).

Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą od 500 zł do 10 tys. zł.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 10 września 2012 r.

Podstawa prawna: