W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.

A mianowicie:
Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał:

Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100

gdzie:

Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%];
Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg];
Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru:

Mw =(R1 + R2+R3) ÷3

gdzie:
R1 , R2, R3 – to masa sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie w poszczególnych 3 latach poprzedzających dany rok.

Podstawa prawna: