Uwaga termin!

Do 31 stycznia 2013 r. podmioty prowadzące zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej mają obowiązek dostarczyć komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji znajdujących się na terenie zakładu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku, zgodnie z art. 355 ustawy Prawo ochrony środowiska, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Podstawa prawna