Kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim z opłat za korzystanie środowiska?

Pamiętaj, że w dniu 31 stycznia 2013 r.  upływa termin składania sprawozdań o korzystaniu ze środowiska za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy każdego, kto na mocy  ustawy prawo ochrony środowiska, jest do tego zobowiązany. Musi on sporządzić sprawozdanie za korzystanie ze środowiska


Czego dotyczy opłata marszałkowska?

Zgodnie z art. 273. 1. cytowanej powyżej ustawy opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

– pobór wód;

– składowanie odpadów.

i dotyczy każdego, kto w okresie od  1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykonywał ww. czynności oczywiście w ramach wykraczających poza powszechne korzystanie ze środowiska (najczęściej w ramach działalności gospodarczej)

W jakiej formie składać sprawozdania?

Pamiętaj również , że wysokość opłat określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, a formę i zakres przekazywanych danych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ta wiedza umożliwi Ci w sposób prawidłowy rozliczać opłaty środowiskowe i naliczyć prawidłowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Podstawa prawna: