ustawa o odpadachSprawdź do kiedy musisz złożyć sprawozdanie

15 marca 2014 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązek składania ww. sprawozdania mają przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) sprawozdania o odpadach za lata 2012, 2013 i 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, według wzoru który określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Sprawozdanie przedkłada się do właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Niewywiązanie się z obowiązku składania sprawozdań podlega karze grzywny w wysokości od 500 zł do nawet 8 500 zł.

 

Podstawa prawna