Uwaga termin!

31 stycznia 2013 r. upływa termin składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. Opłatę środowiskową (marszałkowską) uiszczamy na rachunek urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska dostarczamy do marszałka województwa oraz WIOŚ, zaś w zakresie odpadów do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Na kim spoczywa odpowiedzialność?

Opłaty i sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczą firm:

– posiadających samochody lub własną kotłownie lub inną instalację powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza, prowadzących przeładunek paliw, chów lub hodowlę drobiu;

– pobierających wodę ze źródeł podziemnych, powierzchniowych;

– odprowadzających ścieki do wód lub gruntu;

– składujących odpady.

Jak naliczać opłaty środowiskowe pisaliśmy w poprzednich artykułach.

Forma, zawartość, układ oraz wymagane techniki przedkładania sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wykazy należy prowadzić w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym zgodnie ze wzorem podanym w rozporządzeniu.

Przypominamy!

Za rok 2013 będziemy się rozliczać dopiero 31 marca 2014 r.! Opłaty za korzystanie ze środowiska będą naliczane za cały rok kalendarzowy, a nie za półrocze jak dotychczas. Przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazywać sprawozdania za korzystanie ze środowiska tylko i wyłącznie marszałkowi województwa.

Zmianie ulegnie również wysokość opłaty, która zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – z 400 zł na 800 zł.

Podstawa prawna: