UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzyskunieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy:

1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z powyższym zezwolenia na zbieranie, odzyskunieszkodliwianie odpadów tracą ważność z mocy prawa dnia 23 stycznia 2015 r. Podmioty gospodarujące odpadami, które przed tym dniem nie uzyskają nowych zezwoleń, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Aktualnie Senat pracuje nad zmianą zapisów nowej ustawy o odpadach, przedłużającą okres obowiązywania posiadanych decyzji na zbieranie, odzyskunieszkodliwianie odpadów.

Podstawa prawna: