Kto odpowiada za usuwanie padłych zwierząt z dróg?

Bardzo często, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym zdarzają się wypadki drogowe z udziałem zwierząt. Pojawia się wówczas problem, co należy zrobić z pozostałym na miejscu kolizji padłym zwierzęciem.

ZARZĄD DRÓG

Zgonie z art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym, zabrania się pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Zabite w wypadku zwierzę (bezdomne, dzikie, łowne lub gospodarskie) należy usunąć z drogi. Na przykład kierowca może to zrobić samodzielnie, a jeżeli nie będzie to możliwe, powinien powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby podlegające pod zarządcę danej drogi (Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcę województwa, powiatu lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Obowiązek utrzymania porządku i czystości na drodze należy do jej zarządcy. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest Policja.

GMINY

Sytuacja nie sprawia problemów, jeżeli doszło do kolizji ze zwierzętami bezdomnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają zapewniać usuwanie, transport i utylizację bezdomnych padłych zwierząt. Tak sformułowany przepis stanowi, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie zwierząt bezdomnych, czyli zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

Problem pojawia się ze zwierzętami dzikimi, gdyż omawiane przepisy nie mają bezpośredniego zastosowania do sytuacji, w której uczestnikiem kolizji drogowej jest zwierzę dzikie. Usunięciem tych zwierząt powinien zająć się ich właściciel, czyli Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ. Tak się jednak nie dzieje, gdyż Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, że rozwiązaniem problemu usunięcia zwłok takiego zwierzęcia może być jedynie analogiczne stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozciągając ten obowiązek (zapewnienia zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt) na padłe zwierzęta dzikie.

Kto w takiej sytuacji powinien pokryć koszty tej działalności?

Kosztami utylizacji dzikich padłych zwierząt obciążony jest Skarb Państwa. W myśl przepisów ustawy prawo łowieckie to Skarb Państwa, jest właścicielem dziko żyjącej zwierzyny łownej. Gminy powinny kierować roszczenia do Ministra Środowiska, albo do właściwego samorządu województwa, sprawującego administrację w zakresie łowiectwa. Istnieje również możliwość wystąpienia o zwrot poniesionych nakładów od sprawcy wypadku.

Przypominany, że 23 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, jak i również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 listopada 2012 r.


Podstawa prawna: