Co przyniesie rok 2013 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391). Rok 2012 był rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

* Umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.Firma, która będzie odbierała i zagospodarowywała na terenie gminy, zostanie wybrana w drodze przetargu.

Usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.

Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kopię takiej umowy należy dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą prześlemy gminie.

Ile zapłacimy za wywóz odpadów?

* Opłaty za wywóz śmieci

Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci. Każda gmina zostanie zobligowana do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami w zamian za określoną w drodze uchwały opłatę za ich wywóz. Jej wysokość może być uzależniona od jednego z czterech kryteriów:

– gospodarstwa domowego,

– powierzchni lokalu,

– liczby osób zamieszkujących pod danym adresem,

– ilości zużytej wody.

Sprawdź jakie obowiązki ma gmina w związku z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podstawa prawna: