Czy wiesz co przyniesie nowy  projekt ustawy o odpadach?

Projekt nowej ustawy o odpadach przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


Według wersji oczekującej zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 7) zakazuje się składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych. Przepis ten będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2013 roku w związku z nowelizacją obecnej ustawy o odpadach, która dodaje się art. 55 ust. 1 pkt 7b). (Odpady ulegające biodegradacji – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów).


Wejście w życie wskazanego przepisu wymusi więc stosowanie innych metod zagospodarowywania tej grupy odpadów niż składowanie. W praktyce oznaczać to będzie konieczność poddawania ich recyklingowi organicznemu lub obróbce termicznej. Do tego celu potrzebne będą odpowiednie instalacje – spalarnie śmieci. Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać akceptację społeczną oraz niezbędne decyzje administracyjne.

Nowa ustawa wprowadza także rejestr podmiotów wprowadzających odpady, co za tym idzie opłatę rejestrową i roczną. W życie wejdą nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:

– o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami,

– o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Zostaną  prawdopodobnie zlikwidowane decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami i informacje o wytwarzanych odpadach.  Pozostanie więc stan obecny z pozwoleniami na wytwarzanie odpadów.

Projekt ustawy można znaleźć na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowe procedury i zakres wymagań dot. składania wniosków celem uzyskania zezwoleń (na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie) w zakresie działalności dot. gospodarki odpadami ulegają zmianie (oprócz pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Takie wymagania wprowadza nowa ustawa o odpadach. Ustawa wchodzi w życie w drugie połowie stycznia 2013 r.

Nowa ustawa o odpadach! Sprawdź zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1

Podstawa prawna: