Prawo wodne definiuje urządzenia wodne jako urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

Do urządzeń wodnych zaliczamy w szczególności:

– budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

– zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

– stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

– obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

– obiekty energetyki wodnej,

– wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

– stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

– mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

– stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Przy budowie lub przebudowie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Podstawa prawna: