Uproszczona ewidencja odpadów – czy wiesz kto może ją prowadzić?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t.) i dotyczy wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów, którzy prowadzą ich odzysk lub unieszkodliwianie oraz transportujących odpady. Tak w zasadzie prawie każdy przedsiębiorca jest wytwórcą jakiś odpadów i w tym zakresie podlega pod ww. przepisy. 

Ewidencja odpadów na zasadach ogólnych

Ewidencja odpadów na zasadach ogólnych wykonywana jest za pomocą dwóch dokumentów. Podmiot zobowiązany do jej prowadzenia wypełnia kartę  ewidencji odpadu (dla każdego odpadu osobno) oraz kartę przekazania odpadu.

Uproszczona ewidencja odpadów

Ustawa o odpadach przewiduje jednak możliwość prowadzenia przez niektóre podmioty uproszczonej ewidencji odpadów. Polega ona na prowadzeniu ewidencji tylko z zastosowaniem kart przekazania odpadu.  Kogo dotyczy ta  uproszczona ewidencja odpadów?

Ten rodzaj ewidencji dotyczy wyłącznie:

– prowadzących transport odpadów 
– małych i średnich przedsiębiorstw które spełniają warunki:

* wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie 
* wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie.

Uwaga! Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania rocznych sprawozdań o odpadach do Urzędu Marszałkowskiego.

Pamiętaj! Jeśli wytwarzasz odpady to prawie zawsze (są nieliczne zwolnienia) jesteś zobowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, względnie złożyć informację o wytwarzanych odpadach – w zależności od tego jakie odpady wytwarzasz i w jakiej ilości.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 18 maja 2012 r.

Podstawa prawna: