Unieszkodliwianie odpadów czy wiesz na czym polega?

Ustawa o odpadach wyróżnia dwa, a zasadniczo trzy rodzaje przetwarzania odpadów: odzysk w tym recykling oraz unieszkodliwianie odpadów. Unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Kiedy odpad powinniśmy unieszkodliwiać?

Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami unieszkodliwianie odpadów, powinno nastąpić w chwili gdy powstaniu odpadów nie udało się zapobiec i  których nie udało się poddać odzyskowi. Oznacza to, iż ważna jest kolejność postępowania z odpadami. Unieszkodliwienie to tak w zasadzie ostateczność kiedy inne działania są już niemożliwe.

Jakie rozróżniamy procesy unieszkodliwiania odpadów?

Procesy unieszkodliwiania odpadów określono w załączniku nr 6 do ww. ustawy:

D1

Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2

Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3

Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

D4

Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5

Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D6

Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*

D7

Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8

Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D9

Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10

Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D11

Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12

Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

D13

Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12

D14

Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13

D15

Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

D16

Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania

* Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem.


UWAGA! Posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk w tym recykling lub unieszkodliwianie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 26 września 2012 r.

 

Podstawa prawna: