Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzyskuunieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy:

  • wytwarzający odpady;
  • zbierający odpady,
  • przetwarzający odpady,

– obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów;

  • przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Sprawozdanie przedkłada się do właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny w wysokości od 500 zł do nawet 8 500 zł.

Podstawa prawna