Co to są tereny zamknięte?

Często przepisy prawa określają, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenach zamkniętych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej decyzji organu. Jaka jest definicja terenów zamkniętych? Jakie tereny są uznawane za tereny zamknięte? Kto wydaje decyzje dla terenów zamkniętych?

Pojęcie terenu zamkniętego definiuje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez tereny zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

Do takich terenów będą należeć, np. tereny PKP, tereny zajmowane przez obiekty wojskowe, w tym lotniska i poligony, tereny pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i inne.

W zakresie wydawania decyzji dla terenów zamkniętych właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Oznacza to, że wszelkie decyzje związane z gospodarowaniem odpadami na terenach zamkniętych wydaje RDOŚ (zezwolenie na odzysk, zbieranie i transport odpadów, decyzję zatwierdzającą PGO i PGON). Także, w świetle ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia dla działalności zaplanowanej na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Podstawa prawna: