Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy: wytwarzający odpady; zbierający odpady, przetwarzający odpady, – obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). […]

UWAGA TERMIN – Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawdź do kiedy musisz złożyć sprawozdanie 15 marca 2014 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek składania ww. sprawozdania mają przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) sprawozdania o odpadach za lata 2012, 2013 i 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, według wzoru który określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania […]

Jak po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach wykonać zbiorcze sprawozdanie o odpadach za 2012 rok?

Jak sporządzić informację o odpadach za 2012 r.? Zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów zobowiązani byli składać corocznie, do 15 marca, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

WAŻNE TERMINY – Marzec 2013

Jakie terminy upływają w marcu? Zbliżają się terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2012 rok. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie oraz opłaty powinien złożyć w marcu tego roku.

Ewidencja odpadów

Co grozi za nieprowadzenie ewidencji odpadów? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy o odpadach. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi czyn zagrożony karą pieniężną w wysokości 10 tys zł.

Sprawozdania o odpadach – najczęściej popełniane błędy

Sprawozdania o odpadach nie są wolne od błędów. Przeczytaj czy Ciebie też one dotyczą? Każdy posiadacz odpadów zobowiązany jest do corocznego sporządzania zbiorczych zestawień o ilościach i sposobach unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek ten wynika z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.2010.185.1243).