Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać następujące informacje: numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; oznaczenie miejsca zbierania odpadów; wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; […]

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Składając wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości poza opłatą skarbową należy wnieść także opłatę rejestracyjną. Stawki opłaty rejestracyjnej określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 września 2014 r. (Dz.U.2014.1183). Nowe rozporządzenie uchyla wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591). W obecnym rozporządzeniu przeliczono wszystkie kwoty opłaty z euro na złotówki przyjmując przelicznik 4 do 1 dla euro. Dostosowano również rodzaje instalacji do nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które również weszło w życie 5 września 2014 r. Opłatę rejestracyjną wpłaca się na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza […]

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody. W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizacje zamykanego składowiska. Jeżeli składowisko jest położone na terenach zamkniętych wniosek należy złożyć do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wniosek ten musi zawierać: datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części; określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem; określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją; termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Należy także wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 […]

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego i końcowego wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1101). Raport początkowy jest swoistą informacją o stanie skażenia gleby i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Konieczny jest dla wszystkich instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występowanie zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Raport początkowy wymagany jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 208 ustawy POŚ powinien zawierać: informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne; nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych […]

Wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego

Jak uzyskać pozwolenie na emisję? Pozwolenie emisyjne – to decyzja administracyjna upoważniająca do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji i obiektów przemysłowych. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oprócz spełniania podstawowych wymagań określonych w art. 184 ustawy prawo ochrony środowiska, powinien także zawierać informacje na temat: (art. 221 ww. ustawy)

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy musisz je uzyskać? Jeżeli prowadzisz instalację, która w ciągu roku wytwarza powyżej 1 Mg (megagram = tona) odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy w pierwszej kolejności odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku innych rodzajów działalności np. sprzątania czy prac biurowych, nie wymagają pozwolenia. Jednak w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów trzeba umieścić informację o wszystkich wytwarzanych odpadach.

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Jakich formalności trzeba dopełnić aby prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów? Jeśli chcesz prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska).

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),