Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli. W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności: NIP, REGON, PKD, EKD; lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS; rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców); zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku; legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego […]

Kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć jak przygotować się do wizyty inspektora. Zawiadomienie o kontroli Przedsiębiorstwo otrzymuje zawiadomienie o kontroli listownie lub doręczane jest osobiście przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W przypadku kontroli interwencyjnej WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; oznaczenie przedsiębiorcy; wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Termin wszczęcia kontroli Kontrola WIOŚ może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia […]

Opłaty środowiskowe za 2013 rok

Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w 2013 roku! Nowy system naliczania opłat środowiskowych obowiązuje od stycznia 2013 r. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w tym zakresie wprowadziła ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1342 ). Według nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska składają wykazy i wnoszą opłaty marszałkowskie raz w roku, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas w systemie półrocznym. Zniesiono również obowiązek przedkładania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani wysyłać wykazy jedynie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zmianie uległa również wysokość opłaty która zwalnia z obowiązku […]

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO Jakich podmiotów dotyczy emisja lotnych związków organicznych do środowiska? Jakie są kwestie przestrzegania standardów emisyjnych LZO, wymagań monitoringowych, bilansów i sprawozdawczości, a także możliwych sankcji?

Sprawozdanie PRTR do 31 marca!!

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. Ustanowienie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Obowiązki prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej

Jakie obowiązki mają prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej? Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prowadzenia zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przy czym wymagania stawiane w ustawie różnią się dla zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Uwaga Termin! Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Uwaga termin! Do 31 stycznia 2013 r. podmioty prowadzące zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej mają obowiązek dostarczyć komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji znajdujących się na terenie zakładu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Który urząd jest własciwy – adresy urzędów marszałkowskich i WIOŚ

Który urząd jest właściwy?   Podmioty korzystające ze środowiska we własnym zakresie ustalają wysokość należnej opłaty oraz wnoszą ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego: – w przypadku opłat za emisje spalin z silników pojazdów – do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska,