Co to są PCB?

Co to są PCB?

PCB to nic innego jak: – polichlorowane bifenyle, – polichlorowane trifenyle, – monometylotetrachlorodifenylometan, – monometylodichlorodifenylometan, – monometylodibromodifenylometan, – mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. PCB są to substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Odpady zawierające PCB zakwalifikowane są pod kodami: 13 03 01* – oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB; 16 02 09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB; 16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09*. Zasady gospodarowania odpadami z PCB: Zakazuje się odzysku PCB; Zakazuje się spalania PCB na statkach; Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane, ale dopiero w momencie gdy z tych odpadów zostanie usunięte […]

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy: wytwarzający odpady; zbierający odpady, przetwarzający odpady, – obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). […]

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. stracić miały ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r. A więc nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom dodatkowy […]

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów? Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nowa ustawa, podobnie jak poprzednia, przewiduje kilka wyjątków od tej zasady.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Działalność polegająca na zbieraniu, odzysku czy unieszkodliwianiu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, natomiast prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub jakichkolwiek działań przygotowujących odpady do tych procesów zobowiązuje przedsiębiorców do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Odpady z PCB – definicja

Ustawa prawo ochrony środowiska kwalifikuje PCB do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, względem których wprowadzony został zakaz wprowadzania ich do obrotu lub ponownego wykorzystania. PCB – to polichlorowane difenyle, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. Polichlorowane bifenyle, to związki o znakomitych właściwościach dielektrycznych, były powszechnie stosowane w produkcji wielu wyrobów:

Termiczne przekształcanie odpadów – definicja

Co to jest termiczne przekształcanie odpadów? Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez: a) spalanie odpadów przez ich utlenianie; b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.