Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy: wytwarzający odpady; zbierający odpady, przetwarzający odpady, – obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). […]

Sprawozdanie z odpadów za 2013 rok!

  Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich rocznych sprawozdań o odpadach. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2014 roku.     Do składania sprawozdania z odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów czyli zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem lub przetwarzaniem. Zbiorcze zestawienia sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencje odpadów – karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Za brak złożenia sprawozdania może grozić kara grzywny od 500 zł do nawet 8 500 zł.     Zachęcamy do skorzystania z programu on-line do wykonywania rocznego sprawozdania odpadowego, który dostępny jest na ekolia.pl w zakładce OFERTA. Program dedykowany jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom wytwarzającym odpady, które samodzielnie, bez konieczności zatrudniania […]

UWAGA TERMIN – Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawdź do kiedy musisz złożyć sprawozdanie 15 marca 2014 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek składania ww. sprawozdania mają przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) sprawozdania o odpadach za lata 2012, 2013 i 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, według wzoru który określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania […]

Jak po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach wykonać zbiorcze sprawozdanie o odpadach za 2012 rok?

Jak sporządzić informację o odpadach za 2012 r.? Zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów zobowiązani byli składać corocznie, do 15 marca, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

WAŻNE TERMINY – Marzec 2013

Jakie terminy upływają w marcu? Zbliżają się terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2012 rok. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie oraz opłaty powinien złożyć w marcu tego roku.

Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania akumulatorów i baterii? Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przed rozpoczęciem działalności są zobowiązani do uzyskania zezwolenia w zakresie odzysku odpadów, wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz numeru rejestracyjnego.

Ewidencja odpadów

Co grozi za nieprowadzenie ewidencji odpadów? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy o odpadach. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi czyn zagrożony karą pieniężną w wysokości 10 tys zł.

Firma remontowo-budowlana

Masz zamiar założyć firmę remontowo-budowlaną? Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Jakie zezwolenia musisz uzyskać? Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie budowy, rozbiórki oraz remontu obiektów, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.