Recykling – co to takiego ?

Recykling – co to takiego ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) precyzuje pojęcie recyklingu. Zgodnie z tą ustawą recykling to nic innego jak odzysk surowców , w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Wykorzystać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach. Wyróżniamy też recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego. Polega on na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Z kolei składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. Recykling zajmuje trzecią pozycję w hierarchii sposobów postępowania z odpadami ustępując miejsca zapobieganiu powstawania odpadów oraz przygotowaniu do ponownego […]

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Dnia 23 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.112) określające wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. Wzory zaświadczeń są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. W pierwszej kolejności zarówno we wzorze zaświadczenia potwierdzającego recykling jak i we wzorze zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku należy zaznaczyć dla kogo jest przeznaczony egzemplarz – są trzy możliwości: Osoby prowadzącej zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu /przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prowadzącego działalność w zakresie recyklingu/prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku(w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling […]

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

Zbliża się termin składania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich za poprzedni rok kalendarzowy o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach (OPAK). Wyróżniamy trzy rodzaje sprawozdań: sprawozdanie OPAK 1 – sprawozdanie to dotyczy wytwórcy opakowań, który informuje o masie wytworzonych pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 2 – sprawozdanie to dotyczy importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań; którzy informują o masie przywiezionych z zagranicy pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 3 – sprawozdanie to dotyczy eksporterów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, którzy przedstawiają informacje o masie wywiezionych za granicę pustych opakowań i opakowań wraz z produktami. Termin składania rocznego sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, […]

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Zgodnie z art. 236 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), obecne rozporządzenie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2014 r. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty przekazania odpadów (KPO), 2) wzór karty ewidencji odpadów (KEO), 3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, 4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowością jest karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, która przeznaczona jest dla sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będącymi posiadaczami odpadów. Wzory kart są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. Nowe wzory […]

Nowe wzory oznakowania opakowań obowiązujące od 2015 roku!

Nowe wzory oznakowania opakowań obowiązujące od 2015 roku!

W dniu 29 września 2014 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. Rozporządzenie określa wzory oznaczeń materiału, z którego opakowanie zostało wykonane, wzór oznakowania opakowania wskazujący, że opakowanie może być wielokrotnie wykorzystane oraz symbol, że opakowanie może być poddane procesowi recyklingu. Wzory oznaczeń materiałów zostały podzielone na grupy i przedstawione w załącznikach 1-7: załącznik nr. 1 – tworzywa sztuczne załącznik nr. 2 – papier i tektury załącznik nr. 3 – stal i aluminium załącznik nr. 4 – drewno (w tym korek) załącznik nr. 5 – bawełna i juta załącznik nr. 6 – szkło załącznik nr. 7 – opakowania wielomateriałowe. Załącznik nr. 8 zawiera wzór oznaczenia opakowania wielokrotnego […]

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Dnia 31 października 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPR i EDPO (Dz.U.2014.1405). Dokumenty te służą do określania masy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej (tzn. na terenie Unii Europejskiej) dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Według art.8 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez dokumenty EDPR i EDPO rozumie się: EDPR – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów EDPO – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich […]

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

W styczniu 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Określa ona między innymi obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy powiązanego z opakowaniami. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/ kg (minister właściwy do spraw środowiska określi wyjątki w drodze rozporządzenia), objętość i masa opakowań powinna być ograniczona do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania […]

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) w rozdziale 4 określa zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Według tej ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odzysk (w tym recykling) odpadów opakowaniowych tego samego typu jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wprowadzonych przez niego na rynek. Może on to robić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy wprowadzający nie więcej niż 1Mg opakowań rocznie. Jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach zdecyduje się zlecić to zadanie organizacji odzysku opakowań musi zawrzeć z nią pisemną umowę i przekazywać jej wszystkie niezbędne dane do realizacji powierzonego zadania, w tym uwzględnić informacje o wszystkich produktach w opakowaniach wprowadzonych przez niego do obrotu […]

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Sprawdź ile odpadów opakowaniowych musisz poddać recyklingowi. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) możemy znaleźć wytyczne odnośnie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Podczas obliczania osiągniętych poziomów do odzysku odpadów opakowaniowych zalicza się procesy odzysku R1-R9, natomiast w przypadku recyklingu zalicza się procesy R2-R9. Procesy są wymienione w załączniku nr.1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Do osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu w tym wypadku zalicza […]

ZASADY GOSPODAROWANIA BATERIAMI I AKUMULATORAMI

ZASADY GOSPODAROWANIA BATERIAMI I AKUMULATORAMI

Dowiedz się, jakie obowiązują zasady przy gospodarowaniu bateriami i akumulatorami! O bateriach i akumulatorach powstała osobna ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.(Dz.U.2009.79.666). Dzięki niej możemy dowiedzieć się jakie wymagania dotyczą wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Poznamy, także zasady obowiązujące przy ich wprowadzaniu do obrotu, a także zasady dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i ich unieszkodliwiania. Ustawa ma na celu: ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwie zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania, zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego […]