Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000

Jak inwestować na obszarach Natura 2000? Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli: – może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, – nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z ochrony tego obszaru.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – definicja

Co to jest raport oddziaływania na środowisko? Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przygotowania takiego dokumentu przez inwestora i jego załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Analiza porealizacyjna

Co oznacza dla firmy obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej? Analiza porealizacyjna jest zbliżona do raportu oddziaływania na środowisko, z tym że raport oddziaływania na środowisko opracowywany jest przed realizacją przedsięwzięcia, a analiza porealizacyjna po jego zakończeniu. Analiza porealizacyjna to badania, których celem jest porównanie charakteru i wielkości oddziaływań opisanych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Jakie przedsięwzięcia mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas, przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), – załącza raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w ustawie, oraz – pozostałe wymagane ustawowo załączniki.