Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnego do tych substancji zaliczamy : rtęć (Hg); kadm (Cd); heksachlorocykloheksan (HCH); tetrachlorometan (czterochorek węgla)(CCl4); pentachlorofenol (2,3,4,5,6,)pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole; aldryna (C12H8Cl6); dieldryna (C12H8Cl6O); endryna (C12H8Cl6O); izodryna (C12H8Cl6); dwuchloro – dwufenylo – trójchloroetan (DDT); wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB); wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT); heksachlorobenzen (HCB); heksachlorobutadien (HCBD); trichlorometan (CHCl3); 1,2 – dichloroetan (EDC); trichloroetylen (TRI); tetrachloroetylen (PER); trichlorobenzen (TCB). A także: arsen; bar; beryl; bor; chrom sześciowartościowy; chrom ogólny; cynk; cyna; kobalt; miedź; molibden; nikiel; ołów; selen; srebro; tal; tytan; […]

Ścieki przemysłowe – definicja

Ścieki przemysłowe – definicja

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139) ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi, lub też wodami opadowymi lub roztopowymi. Ścieki przemysłowe powstają w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową lub poprzez mieszanie ich ze ściekami innego podmiotu. Ścieki przemysłowe można odprowadzać na dwa sposoby : do oczyszczalni ścieków; do wód płynących. W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni – wprowadzanie ścieków odbywa się albo poprzez kanalizację sanitarną, albo przez wywóz beczkowozem do oczyszczalni ścieków. W przypadku wód płynących jest to dopuszczalne, jeśli są spełnione następujące warunki: nie są to wody na terenie, gdzie ustanowiono formy ochrony przyrody […]

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Ujęcia wody to miejsca poboru wody w celu zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrywania zakładów wymagających wysokiej jakości wody. Aby pobierana woda była odpowiedniej jakości należy chronić te miejsca. W związku z czym ustanawia się wokół nich tzw. strefę ochronną ujęć wody. Dzieli się ona na dwie części: bezpośrednią i pośrednią. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody. Na tym terenie należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; zagospodarować teren zielenią; odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących […]

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, chcąc wprowadzać ścieki przemysłowe do kanalizacji! Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2012.145j.t.) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Substancje te w drodze rozporządzenia określił minister środowiska z ministrem do spraw gospodarki wodnej, dzieląc je na dwie grupy. W wykazie I określone są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. kadm, rtęć), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane. Natomiast wykaz II zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. arsen, bar), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane. Oba te wykazy znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych […]

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli. W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności: NIP, REGON, PKD, EKD; lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS; rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców); zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku; legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego […]

Jakie warunki należy spełniać przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi?

Ścieki mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód. Zasady wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zostały określone w Prawie wodnym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W ramach zwykłego korzystania z wód, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem, że odprowadzane są w granicach własnej nieruchomości i w ilości nie przekraczającej 5 m3/dobę. W przypadku odprowadzania ścieków na grunty nie będące własnością wprowadzającego, w większej ilości niż 5 m3/dobę lub pochodzących […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Dowiedz się jakie wymagania powinien spełniać prawidłowo napisany operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny, zgodnie z zapisami prawa wodnego, jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. O tym co to jest pozwolenie wodnoprawne oraz kiedy jest wymagane pisaliśmy wcześniej w artykule: „Pozwolenie wodnoprawne”. Teraz przedstawimy wymagania jakie spełnić musi operat wodnoprawny dołączany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie emisyjne – wygaśnięcie, cofniecie i ograniczenie pozwolenia

Kiedy pozwolenie na wprowadzanie substancji bądź energii do środowiska traci ważność? Szczegółowe zasady określające wygaśnięcie, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia zostały określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia następuje z urzędu lub na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem.