opłaty środowiskowe – ekolia.pl http://ekolia.pl Tue, 08 Mar 2016 20:20:00 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.2 Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2016/ http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2016/#respond Fri, 18 Sep 2015 14:27:28 +0000 http://ekolia.pl/?p=4892 16 września zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015.815)

Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska:

 • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 388,64 zł/kg;
 • substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi – 249,17 zł/kg;
 • wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi – 28,46 zł/dam3;
 • umieszczenie odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg;
 • pobór wody podziemnej – 4,23 zł/m3;
 • pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m3;
 • powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – 4,23 zł/m2;
 • za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – 27,23 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy uiścić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska których łączna kwota nie przekracza 800 zł.
Jednak zwolnienie z opłat, nie zwalnia podmiotu z obowiązku przesłania wykazu informacji o korzystaniu ze środowiska.

Podstawa prawna

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015.815)

]]>
http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-rok-2016/feed/ 0
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r. http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-2015-r/ http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-2015-r/#respond Tue, 21 Oct 2014 11:53:51 +0000 http://ekolia.pl/?p=4195 Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r.

Co roku Minister Środowiska ogłasza nowe, wyższe stawki za korzystanie ze środowiska. Wysokość stawek na rok 2015 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.790).

Opłaty środowiskowe ponosi się za wprowadzanie gazów i wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wraz ze sprawozdaniem na podstawie którego naliczono wysokość opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska których łączna kwota nie przekracza 800 zł.

Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy stawki opłat dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska:

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej:

L.p.

Typ powierzchni

Jednostkowa stawka opłaty w zł/m2

1

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,29

3

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,057

Jednostkowe stawkiopłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane:

L.p.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

3

17,80 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

16,66 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

5

27,59 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

5

9,41 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

1,4

1345,81 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1681,48 zł/106 m3

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych:

L.p.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

76,74

49,22

20,95

17,09

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

29,14

42,43

12,15

10,86

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. – 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

22,47

24,67

15,21

13,72

Podstawa prawna:

]]>
http://ekolia.pl/stawki-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-na-2015-r/feed/ 0
Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory http://ekolia.pl/wykazy-o-korzystaniu-ze-srodowiska-nowe-wzory/ http://ekolia.pl/wykazy-o-korzystaniu-ze-srodowiska-nowe-wzory/#respond Mon, 16 Jun 2014 10:49:11 +0000 http://ekolia.pl/?p=3704 W dniu 20 marca 2014 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274). Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany w Prawie Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi zmianami podmiot korzystający ze środowiska musi złożyć raz do roku wykaz z wyszczególnionymi informacjami i danymi o zakresie korzystania ze środowiska wraz z należnymi za to opłatami. Wykaz musi być złożony do 31 marca następnego roku.

Wzory wykazów, o których mówi rozporządzenie są przedstawione w formie 5 załączników. Pierwszy załącznik zawiera zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Kolejne załączniki zawierają informacje i dane na temat:

 • zał.2) pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza (wraz z danymi, na podstawie których określono te ilości),
 • zał.3) jakości i ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej,
 • zał.4) ściekach wprowadzanych do wód lub ziemi,
 • zał.5) składowanych odpadach.

Wykazy mają formę tabelaryczną i w takiej postaci muszą zostać dostarczone do odpowiednich organów – urzędów marszałkowskich. Na końcu każdego załącznika znajdują się objaśnienia, które ułatwiają podmiotowi zrozumienie poszczególnych punktów oraz prawidłowe wypełnienie wykazu. Dodatkowo każdy wykaz zbudowany jest z kilku tabel, które bardziej szczegółowo określają rodzaj korzystania ze środowiska.

Nowe rozporządzenie wprowadza ułatwienie dla podmiotów korzystających ze środowiska dając im możliwość prowadzenia oraz składania wykazów w dwóch formach: pisemnej oraz elektronicznej. Wykazy przedkładane w formie elektronicznej muszą być:

 • wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów;
 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

To nowe rozporządzenie odczują szczególnie podmioty, które korzystają ze środowiska oraz są zobowiązane prawnie do sporządzania owych wykazów. Wpłyną również na pracę marszałków województwa, do którego składane są wykazy, oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna:

]]> http://ekolia.pl/wykazy-o-korzystaniu-ze-srodowiska-nowe-wzory/feed/ 0 UWAGA TERMIN – Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za 2013 rok http://ekolia.pl/uwaga-termin-sprawozdanie-o-korzystaniu-ze-srodowiska-za-2013-rok/ http://ekolia.pl/uwaga-termin-sprawozdanie-o-korzystaniu-ze-srodowiska-za-2013-rok/#respond Thu, 27 Mar 2014 08:13:43 +0000 http://ekolia.pl/?p=3433 54Kiedy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim za środowisko?

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich opłat oraz sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska. Termin złożenia sprawozdań mija 31 marca 2014 roku.

Obowiązek składania sprawozdań mają przedsiębiorcy którzy:

 • wprowadzają pyły lub gazy do powietrza (z procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, ogrzewania pomieszczeń, spalania paliwa w silnikach spalinowych, chowu i hodowli drobiu),

 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),

 • pobierają wody podziemne lub powierzchniowe,

 • składują odpady.

Opłaty środowiskowe za 2013 rok każdy podmiot nalicza samodzielnie na podstawie stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013. Opłat marszałkowskich nie składa się w przypadku gdy ich roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Zachęcamy do skorzystania z programu on-line do wykonywania ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, który dostępny jest na ekolia.pl w zakładce OFERTA. Program dedykowany jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom korzystającym ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z pojazdów i maszyn roboczych oraz ogrzewania zakładu. Program umożliwia w prosty, szybki i przede wszystkim tani sposób sporządzić kompletne sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego. Po zarejestrowaniu się, wypełnieniu formularza sprawozdania i uiszczeniu opłaty można wydrukować gotowe sprawozdanie i złożyć je w urzędzie marszałkowskim.

 

]]>
http://ekolia.pl/uwaga-termin-sprawozdanie-o-korzystaniu-ze-srodowiska-za-2013-rok/feed/ 0
Opłaty środowiskowe za 2013 rok http://ekolia.pl/oplaty-srodowiskowe-za-2013-rok/ http://ekolia.pl/oplaty-srodowiskowe-za-2013-rok/#respond Thu, 30 Jan 2014 09:02:58 +0000 http://ekolia.pl/?p=3391 16Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w 2013 roku!

Nowy system naliczania opłat środowiskowych obowiązuje od stycznia 2013 r. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w tym zakresie wprowadziła ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1342 ).

Według nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska składają wykazy i wnoszą opłaty marszałkowskie raz w roku, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas w systemie półrocznym.

Zniesiono również obowiązek przedkładania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani wysyłać wykazy jedynie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Zmianie uległa również wysokość opłaty która zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – z 400 zł na 800 zł.

W związku z tym wykazy i opłaty środowiskowe za 2013 r. należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2014 roku.

Obecnie trwają również prace legislacyjne nad przygotowaniem nowego wzoru wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Rozporządzenie ma być gotowe przed końcem marca, więc przedsiębiorcy zdążą złożyć wykazy za 2013 już na nowych formularzach.

Należy pamiętać, że zmiany obowiązują od 2013 roku, więc zaległe wykazyopłaty środowiskowe za rok 2012 oraz lata wcześniejsze nadal należy rozliczać w systemie półrocznym, na obowiązujących formularzach oraz przesyłać wykazy również do WIOŚ.

Podstawa prawna:

]]>
http://ekolia.pl/oplaty-srodowiskowe-za-2013-rok/feed/ 0
Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie? http://ekolia.pl/jaka-sprawe-zalatwimy-w-danym-urzedzie/ http://ekolia.pl/jaka-sprawe-zalatwimy-w-danym-urzedzie/#respond Wed, 04 Dec 2013 12:44:53 +0000 http://ekolia.pl/?p=2976 Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami.

Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji.

Najczęściej załatwiane sprawy:

a) gospodarka odpadami

wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki);

wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych);

 • RDOŚ (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych np. na terenach kolei państwowych);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki);

wydanie zezwolenia na transport odpadów (do czasu utworzenia rejestru)

 • Starostwo Powiatowe;

 • RDOŚ (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych);

wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

 • Starostwo Powiatowe;

wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych);

 • RDOŚ (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych np. na terenach kolei państwowych);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki);

wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

 • Urząd Marszałkowski;

uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny

 • Urząd Marszałkowski.

b) gospodarka wodno-ściekowa

pozwolenie wodnoprawne

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wykonanie budowli przeciwpowodziowych, na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów);

 • Dyrektor regionalnego zarządu (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki).

c) ochrona powietrza

wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia i zdarzenia na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko);

 • RDOŚ (w przypadku przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki);

wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

 • Urząd Marszałkowski.

d) opłaty i informacje

opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Urząd Marszałkowski;

opłata produktowa

 • Urząd Marszałkowski;

sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań

 • Urząd Marszałkowski;

zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 • Urząd Marszałkowski.

e) pozwolenie zintegrowane

wydanie pozwolenia zintegrowanego

 • Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);

 • Starostwo Powiatowe (pozostałe przypadki).

f) proces inwestycyjny

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • RDOŚ (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych; przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych; przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich; zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; inwestycji w zakresie terminalu; inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi; realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)

 • GDOŚ (przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących);

 • Starostwo Powiatowe (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów);

 • Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych (zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny);

 • wójt, burmistrz (urząd gminy), prezydent miasta (urząd miasta) (pozostałe przedsięwzięcia).

Podstawa prawna:

]]>
http://ekolia.pl/jaka-sprawe-zalatwimy-w-danym-urzedzie/feed/ 0
Stawki opłat środowiskowych na 2014 rok http://ekolia.pl/stawki-oplat-srodowiskowych-na-2013-rok/ http://ekolia.pl/stawki-oplat-srodowiskowych-na-2013-rok/#respond Wed, 18 Sep 2013 07:23:23 +0000 http://ekolia.pl/?p=3396 Sprawozdania o odpadachSprawdź ile zapłacisz za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

 

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.729).

Co rocznie jest ono zmieniane, gdyż nawet jeśli nie ma zmian o charakterze fundamentalnym to następuje korekta stawek środowiskowych o współczynnik inflacji.

Opłaty marszałkowskie z tytułu korzystania ze środowiska ponosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 • pobór wód z ujęć własnych,

 • składowanie odpadów.

Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek samodzielnie naliczyć wysokość opłaty środowiskowej na podstawie ogłoszonych stawek oraz złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Przedsiębiorcy, których kwota opłaty środowiskowej nie przekroczy 800 zł, są zwolnieni z obowiązku jej uiszczania.

Najczęściej stosowane stawki opłat środowiskowych?

Przedsiębiorcy prowadzący własny biznes najczęściej ponoszą opłaty za ogrzewanie budynków i pomieszczeń oraz za wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw przez samochody służbowe czy wózki widłowe. Poniżej zamieszczamy fragmenty tabel z ww. obwieszczenia dotyczące tych „najpopularniejszych” stawek opłat środowiskowych.

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane:

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

3

17,64 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

16,51 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

5

27,34 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

5

9,33 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

1,4

1.333,81 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1.666,48 zł/106 m3

 

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych:

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

76,06

48,78

20,76

16,94

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

28,88

42,05

12,04

10,76

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

]]>
http://ekolia.pl/stawki-oplat-srodowiskowych-na-2013-rok/feed/ 0
UWAGA termin! Dziś mija termin wnoszenia opłat i składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska! http://ekolia.pl/uwaga-termin-dzis-mija-termin-wnoszenia-oplat-i-skladania-sprawozdan-za-korzystanie-ze-srodowiska/ http://ekolia.pl/uwaga-termin-dzis-mija-termin-wnoszenia-oplat-i-skladania-sprawozdan-za-korzystanie-ze-srodowiska/#comments Thu, 31 Jan 2013 09:07:27 +0000 http://ekolia.pl/?p=2465 Uwaga termin!

31 stycznia 2013 r. upływa termin składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. Opłatę środowiskową (marszałkowską) uiszczamy na rachunek urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska dostarczamy do marszałka województwa oraz WIOŚ, zaś w zakresie odpadów do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Na kim spoczywa odpowiedzialność?

Opłaty i sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczą firm:

– posiadających samochody lub własną kotłownie lub inną instalację powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza, prowadzących przeładunek paliw, chów lub hodowlę drobiu;

– pobierających wodę ze źródeł podziemnych, powierzchniowych;

– odprowadzających ścieki do wód lub gruntu;

– składujących odpady.

Jak naliczać opłaty środowiskowe pisaliśmy w poprzednich artykułach.

Forma, zawartość, układ oraz wymagane techniki przedkładania sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wykazy należy prowadzić w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym zgodnie ze wzorem podanym w rozporządzeniu.

Przypominamy!

Za rok 2013 będziemy się rozliczać dopiero 31 marca 2014 r.! Opłaty za korzystanie ze środowiska będą naliczane za cały rok kalendarzowy, a nie za półrocze jak dotychczas. Przedsiębiorcy będą zobowiązani przekazywać sprawozdania za korzystanie ze środowiska tylko i wyłącznie marszałkowi województwa.

Zmianie ulegnie również wysokość opłaty, która zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – z 400 zł na 800 zł.

Podstawa prawna:

]]>
http://ekolia.pl/uwaga-termin-dzis-mija-termin-wnoszenia-oplat-i-skladania-sprawozdan-za-korzystanie-ze-srodowiska/feed/ 1
Rozliczanie zaległości w opłatach środowiskowych http://ekolia.pl/rozliczanie-zaleglosci-w-oplatach-srodowiskowych/ http://ekolia.pl/rozliczanie-zaleglosci-w-oplatach-srodowiskowych/#respond Tue, 15 Jan 2013 07:53:18 +0000 http://ekolia.pl/?p=1899 Jak rozliczyć się z zaległych opłat środowiskowych?

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdania o wysokości należnych opłat obowiązują prawie wszystkich przedsiębiorców, jednak większość o tym nie wie. Jeśli posiadasz w firmie samochód, kocioł czy spalinowy wózek widłowy, ten obowiązek dotyczy również Ciebie.

Obowiązek rozliczania się z korzystania ze środowiska i składania sprawozdań wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i dotyczy wszystkich przedsiębiorców którzy:

– wprowadzają gazy lub pyły do powietrza,

– składują odpady,

– wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi,

– pobierają wody powierzchniowe i podziemne.

Obliczanie należytych zaległości nie jest proste ze względu na zmieniające się co roku stawki opłat, różne formularze, obowiązek naliczenia należnych odsetek oraz brak prowadzonej ewidencji w firmach. Należy również pamiętać, że obowiązek wnoszenia opłat przedawnia się dopiero z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Zgodnie z tym, przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy będą rozliczać się z opłat za II półrocze 2012 roku, muszą rozliczyć się również za lata poprzednie łącznie z II półroczem 2007 roku.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził ewidencji, musi korzystać z innych dokumentów. W przypadku obliczania opłat za spaliny samochodowe i spaliny z kotłów wystarczą faktury za paliwo. Większe problemy mogą być w przypadku ustalenia ilości substancji wprowadzonych do powietrza czy wraz ze ściekami do wód lub do ziemi. W takim przypadku niezbędna może okazać się pomoc technologa zakładu czy specjalisty ds. ochrony środowiska.

Do wyliczania zaległych opłat za korzystanie ze środowiska należy zastosować stawki opłat za dany okres:

– za rok 2007 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. (M.P.2006.71.714),

– za rok 2008 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. (M.P.2007.68.754),

– za rok 2008 – odpady: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2007.106.723),

– za rok 2009 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U.2008.196.1217),

– za rok 2010 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P.2009.57.780),

– za rok 2011 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. (M.P.2010.74.945),

– za rok 2012 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. (M.P.2011.94.958).

Ponadto za lata 2007 i 2008 stosuje się formularze opłat zawarte rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz.U.2005.252.2128). Kolejne lata rozliczane są na formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.2009.97.816).

Dodatkowo trzeba naliczyć odsetki za zwłokę w rozliczaniu się z korzystania ze środowiska zgodnie z zapisami ustawy ordynacji podatkowej. Nie nalicza się odsetek jeżeli kwota za dane półrocze nie przekroczyła 400 zł z tytułu korzystania ze środowiska.

Podstawa prawna:

]]>
http://ekolia.pl/rozliczanie-zaleglosci-w-oplatach-srodowiskowych/feed/ 0
Kary za brak opłat marszałkowskich http://ekolia.pl/kary-za-brak-oplat-marszalkowskich/ http://ekolia.pl/kary-za-brak-oplat-marszalkowskich/#respond Mon, 14 Jan 2013 07:31:30 +0000 http://ekolia.pl/?p=1904 Korzystasz ze środowiska a nie wnosisz opłat – grożą Ci sankcje finansowe.

Do końca stycznia 2013 r. przedsiębiorcy korzystający ze środowiska maja obowiązek wnieść opłaty środowiskowe za II półrocze 2012 roku oraz złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska. Opłaty ustala się na podstawie stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska i wnosi się do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy przedsiębiorców którzy:

– wprowadzają gazy lub pyły do powietrza,

– składują odpady,

– wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi,

– pobierają wody powierzchniowe i podziemne.

Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karne:

– administracyjne kary pieniężne w wysokości od 20 do 5 000 zł,

– odsetki 13,00 % w skali roku.

Kary nakładane są również w przypadku, gdy przedsiębiorca wniósł opłaty czy złożył sprawozdanie po terminie. Ponadto jeżeli okaże się, że opłaty zostały źle naliczone, marszałek województwa może w formie decyzji określić opłatę stanowiąca różnicę pomiędzy opłata należną, a obliczoną przez podmiot.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może zostać ukarany także za to, że nie rozliczał się z korzystania ze środowiska w latach ubiegłych – ponieważ obowiązek wnoszenia opłat przedawnia się dopiero z upływem 5  lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Sprawdź jak rozliczyć się z zaległości w opłatach środowiskowych.

Podstawa prawna

]]>
http://ekolia.pl/kary-za-brak-oplat-marszalkowskich/feed/ 0