Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

16 września zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015.815) Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 388,64 zł/kg; substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi – 249,17 zł/kg; wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi – 28,46 zł/dam3; umieszczenie odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg; pobór wody podziemnej – 4,23 zł/m3; pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m3; powierzchnia, z której odprowadzane są […]

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r. Co roku Minister Środowiska ogłasza nowe, wyższe stawki za korzystanie ze środowiska. Wysokość stawek na rok 2015 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.790). Opłaty środowiskowe ponosi się za wprowadzanie gazów i wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wraz ze sprawozdaniem na podstawie którego naliczono wysokość opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w […]

Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory

Wykazy o korzystaniu ze środowiska – nowe wzory

W dniu 20 marca 2014 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014.274). Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne ze względu na zmiany w Prawie Ochrony Środowiska. Zgodnie z tymi zmianami podmiot korzystający ze środowiska musi złożyć raz do roku wykaz z wyszczególnionymi informacjami i danymi o zakresie korzystania ze środowiska wraz z należnymi za to opłatami. Wykaz musi być złożony do 31 marca następnego roku. Wzory wykazów, o których mówi rozporządzenie są przedstawione w formie 5 załączników. Pierwszy załącznik zawiera zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. […]

UWAGA TERMIN – Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za 2013 rok

Kiedy rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim za środowisko? Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich opłat oraz sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska. Termin złożenia sprawozdań mija 31 marca 2014 roku. Obowiązek składania sprawozdań mają przedsiębiorcy którzy: wprowadzają pyły lub gazy do powietrza (z procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, ogrzewania pomieszczeń, spalania paliwa w silnikach spalinowych, chowu i hodowli drobiu), wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych), pobierają wody podziemne lub powierzchniowe, składują odpady. Opłaty środowiskowe za 2013 rok każdy podmiot nalicza samodzielnie na podstawie stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września […]

Opłaty środowiskowe za 2013 rok

Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w 2013 roku! Nowy system naliczania opłat środowiskowych obowiązuje od stycznia 2013 r. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w tym zakresie wprowadziła ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1342 ). Według nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska składają wykazy i wnoszą opłaty marszałkowskie raz w roku, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas w systemie półrocznym. Zniesiono również obowiązek przedkładania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani wysyłać wykazy jedynie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zmianie uległa również wysokość opłaty która zwalnia z obowiązku […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Stawki opłat środowiskowych na 2014 rok

Sprawdź ile zapłacisz za korzystanie ze środowiska w 2014 roku   Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. (M.P.2013.729). Co rocznie jest ono zmieniane, gdyż nawet jeśli nie ma zmian o charakterze fundamentalnym to następuje korekta stawek środowiskowych o współczynnik inflacji. Opłaty marszałkowskie z tytułu korzystania ze środowiska ponosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów. Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek samodzielnie naliczyć wysokość opłaty środowiskowej na podstawie ogłoszonych stawek oraz złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Przedsiębiorcy, których kwota opłaty środowiskowej nie […]

UWAGA termin! Dziś mija termin wnoszenia opłat i składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska!

Uwaga termin! 31 stycznia 2013 r. upływa termin składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. Opłatę środowiskową (marszałkowską) uiszczamy na rachunek urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska dostarczamy do marszałka województwa oraz WIOŚ, zaś w zakresie odpadów do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Rozliczanie zaległości w opłatach środowiskowych

Jak rozliczyć się z zaległych opłat środowiskowych? Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdania o wysokości należnych opłat obowiązują prawie wszystkich przedsiębiorców, jednak większość o tym nie wie. Jeśli posiadasz w firmie samochód, kocioł czy spalinowy wózek widłowy, ten obowiązek dotyczy również Ciebie.

Kary za brak opłat marszałkowskich

Korzystasz ze środowiska a nie wnosisz opłat – grożą Ci sankcje finansowe. Do końca stycznia 2013 r. przedsiębiorcy korzystający ze środowiska maja obowiązek wnieść opłaty środowiskowe za II półrocze 2012 roku oraz złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska. Opłaty ustala się na podstawie stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska i wnosi się do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.