Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

W dniu 22 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116). Zgodnie z tym rozporządzeniem są 2 rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny. Są to: 18 01, czyli Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; 18 02, czyli Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Do odpadów grupy 18 01, których odzysk jest dopuszczalnych zaliczamy: 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 01 07 – Chemikalia,w  […]

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Dnia 23 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.112) określające wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. Wzory zaświadczeń są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. W pierwszej kolejności zarówno we wzorze zaświadczenia potwierdzającego recykling jak i we wzorze zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku należy zaznaczyć dla kogo jest przeznaczony egzemplarz – są trzy możliwości: Osoby prowadzącej zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu /przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prowadzącego działalność w zakresie recyklingu/prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku(w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling […]

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

Zbliża się termin składania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich za poprzedni rok kalendarzowy o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach (OPAK). Wyróżniamy trzy rodzaje sprawozdań: sprawozdanie OPAK 1 – sprawozdanie to dotyczy wytwórcy opakowań, który informuje o masie wytworzonych pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 2 – sprawozdanie to dotyczy importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań; którzy informują o masie przywiezionych z zagranicy pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 3 – sprawozdanie to dotyczy eksporterów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, którzy przedstawiają informacje o masie wywiezionych za granicę pustych opakowań i opakowań wraz z produktami. Termin składania rocznego sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, […]

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy: wytwarzający odpady; zbierający odpady, przetwarzający odpady, – obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). […]

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Zgodnie z art. 236 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), obecne rozporządzenie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2014 r. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty przekazania odpadów (KPO), 2) wzór karty ewidencji odpadów (KEO), 3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, 4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowością jest karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, która przeznaczona jest dla sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będącymi posiadaczami odpadów. Wzory kart są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. Nowe wzory […]

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Wzory dokumentów EDPO i EDPR

Dnia 31 października 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPR i EDPO (Dz.U.2014.1405). Dokumenty te służą do określania masy odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej (tzn. na terenie Unii Europejskiej) dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Według art.8 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez dokumenty EDPR i EDPO rozumie się: EDPR – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów EDPO – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich […]

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od […]

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

Wymagania jakie muszą spełnić opakowania w świetle nowej ustawy

W styczniu 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Określa ona między innymi obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy powiązanego z opakowaniami. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/ kg (minister właściwy do spraw środowiska określi wyjątki w drodze rozporządzenia), objętość i masa opakowań powinna być ograniczona do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania […]

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) w rozdziale 4 określa zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Według tej ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odzysk (w tym recykling) odpadów opakowaniowych tego samego typu jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wprowadzonych przez niego na rynek. Może on to robić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Z tego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy wprowadzający nie więcej niż 1Mg opakowań rocznie. Jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach zdecyduje się zlecić to zadanie organizacji odzysku opakowań musi zawrzeć z nią pisemną umowę i przekazywać jej wszystkie niezbędne dane do realizacji powierzonego zadania, w tym uwzględnić informacje o wszystkich produktach w opakowaniach wprowadzonych przez niego do obrotu […]

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Sprawdź ile odpadów opakowaniowych musisz poddać recyklingowi. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) możemy znaleźć wytyczne odnośnie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Podczas obliczania osiągniętych poziomów do odzysku odpadów opakowaniowych zalicza się procesy odzysku R1-R9, natomiast w przypadku recyklingu zalicza się procesy R2-R9. Procesy są wymienione w załączniku nr.1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Do osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu w tym wypadku zalicza […]