Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. stracić miały ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r. A więc nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom dodatkowy […]

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od […]

WPIS DO REJESTRU DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK ODPADÓW

WPIS DO REJESTRU DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK ODPADÓW

Prowadzisz odzysk odpadów powstałych z produktów? – Dowiedz się jakie będziesz musiał zawrzeć informacje we wniosku o wpis do rejestru! Do 22 stycznia 2016 r. ma powstać rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującychodpadami, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j. ze zm.). Przedsiębiorcy prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów, we wniosku o wpis do rejestru będą zobowiązani zawrzeć następujące informację: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, NIP o ile został nadany, w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory również europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, REGON, o ile został nadany, kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, informację o stosowanym procesie odzysku, adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, informację […]

AUDYT ZEWNĘTRZNY DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK LUB RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

AUDYT ZEWNĘTRZNY DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK LUB RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Prowadzisz odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych – sprawdź czy musisz mieć audyt zewnętrzny! Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego wprowadzono ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Zgodnie z nią od 1 stycznia 2016 r. każdy przedsiębiorca który prowadzi recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w tym odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg oraz wystawia dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych (DPO) lub dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) będzie zobowiązany do wykonywania rocznych audytów zewnętrznych w terminie do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Również eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych, który wystawia w danym roku kalendarzowym dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową […]

Czy stare procesy odzysku należy zastąpić nowymi w dokumentacji ewidencji odpadów?

Jak zaklasyfikować proces R14 i R15? Po wejściu w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. nadal można poddawać odzyskowi odpady w procesie odzysku oznaczonym jako R14 i R15, ale proces ten powinien być zakwalifikowany do procesów R1 – R13. Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach, określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do ustawy. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odzysk odpadów nie musi go zmieniać z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013 r.). Zgodnie z art 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy o odpadach zachowują ważność na czas jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż […]

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. podaje nowy obowiązujący podział procesów odzysku i recyklingu: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników R3 Recykling lub odzysksubstancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń R8 Odzysk składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w […]

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów? Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nowa ustawa, podobnie jak poprzednia, przewiduje kilka wyjątków od tej zasady.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Działalność polegająca na zbieraniu, odzysku czy unieszkodliwianiu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, natomiast prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub jakichkolwiek działań przygotowujących odpady do tych procesów zobowiązuje przedsiębiorców do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Organizacje odzysku

Organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorców i realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorca przekazuje organizacji odzysku informacje o ilościach opakowań wprowadzanych na rynek. Na tej podstawie organizacja odzysku zapewnia realizację obowiązku nawiązując współpracę z recyklerami.