Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić przy magazynowaniu i transporcie odpadów medycznych Odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz prowadzonymi badaniami i doświadczeniami naukowymi w zakresie medycyny.    Prawidłowe gospodarowanie tymi odpadami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2010.139.940). W rozporządzeniu znajdują się informacje odnośnie czasu, sposobu przechowywania i transportu odpadów z grupy 18. Rozporządzenie wyszczególnia 3 grupy odpadów medycznych: 1. o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82* 2. o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* 3. o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09. (objaśnienie […]

Odpady medyczne – klasyfikacja odpadów

Co rozumiemy pod pojęciem odpady medyczne? Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Ze względów na zagrożenia epidemiologiczne berzdo ważna  jest prawidłowa gospodarka tymi odpadami. Aby robić to prawidłowo trzeba zacząć od poprawnej klasyfikacji odpadów według katalogu odpadów.