BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Dowiedz się więcej o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), powinna powstać zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j) najpóźniej w terminie 36 m-cy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 22 stycznia 2016 r.. BDO będzie prowadzona przez Marszałka województwa oraz administrowana przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot. W BDO znajdować się będą informacje o: wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach opakowaniowych, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających, wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających, wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających, osiągniętych poziomach: […]

Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne – Sprawozdania zerowe

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej są zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Do kogo i jakie sprawozdania obowiązane są składać pisaliśmy w artykule: Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne. Co w przypadku, gdy firma nie zebrała żadnych odpadów komunalnych? Cz musi również składać takie sprawozdania? Obowiązki odbierających odpady komunalne określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.). Ustawodawca określił, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. W ustawie nie jest jednoznacznie określone, że podmioty, które w danym […]

Sprzątanie ulic a wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) zniosła obowiązek posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W zamian firmy zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne. Co w przypadku firm zajmujących się opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem ulic i placów? Czy świadczenie takich usług również wymaga uzyskania wpisu do rejestru? Podmioty świadczące usługi wyłącznie w zakresie sprzątania ulic i placów, pielęgnacji terenów zieleni oraz opróżniania koszy ulicznych, w zależności od zapisów umowy, mogą również podlegać pod obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. W przypadku, gdy w umowie wskazano że wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, firma świadcząca tę usługę musi posiadać […]

Spalarnia odpadów – za czy przeciw?

Dzisiejsze czasy sprzyjają kumulowaniu się ogromnych ilości odpadów komunalnych. W Polsce rocznie jest wytwarzane od 12do 13 mln ton odpadów komunalnych. Do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Główne zobowiązania nakładane są na państwa członkowskie w aktach prawnych Unii Europejskiej. Gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony wyłącznie żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Jak zmniejszyć ilość składowanych odpadów? W tym celu budowane są spalarnie odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów mają powstać między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Łodzi czy Poznaniu. Koszt budowy takiej inwestycji zależy od skali przedsięwzięcia i jest szacowany w miliardach złotych. Część kosztów na wybudowanie spalarni śmieci będzie pochodziła ze środków unijnych. Opinia społeczna […]

Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać […]

Nowe wymagania dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Jakie warunki musi spełnić firma odbierająca odpady komunalne? Firmy które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by uzyskać potrzebny do prowadzenia tej działalności wpis do rejestru, musiały spełnić wymagania określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy były bardzo ogólne dzięki czemu gminy mogły te wymagania interpretować w odmienny sposób. W lutym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednolite wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne. Zgodnie z rozporządzeniem, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, podmioty muszą posiadać przynajmniej 5 samochodów: 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 samochody do odpadów zbieranych […]

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Co  to jest RIPOK? Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

Obowiązek sprawozdawczości dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe

Jakie obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe? Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe są zobowiązane do składania kwartalnych sprawozdań. Raporty należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Odpady – co się z nimi dzieje?

Odpady – co się z nimi dzieje? Wypełniony śmieciami worek wrzucamy do kontenera. Część z nas segreguje odpady. Plastik, szkło i papier wyrzucamy do specjalnie przeznaczonych pojemników w odpowiednich kolorach. W niektórych gminach mieszkańcy kupują specjalne kolorowe worki, w których zbierają swoje posegregowane odpady.