Tag Archives: odpady

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości?

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; (więcej…)

...

Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym składane do GIOŚ

Kiedy i jakie sprawozdania składać do GIOŚ!

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495). Podmioty gospodarujące zużytym sprzętem zobowiązane są do składania rocznych lub półrocznych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zależności od rodzaju działalności składane są różne sprawozdania w określonych terminach. (więcej…)

...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jakie zmiany nas czekają w 2013 r.?

 Co przyniesie rok 2013 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391). Rok 2012 był rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

(więcej…)

...

Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Jakie obowiązki mają zbierający baterie i akumulatory?

Zbierającym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach jest:

- przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, - gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, (więcej…)...

Nowa ustawa o odpadach!

 23 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Nowa ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, jak i również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. (więcej…)

...

Odpady wielkogabarytowe – definicja

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

(więcej…)

...

Wytwórca odpadów – definicja

Kto jest wytwórcą odpadów?

Ustawa o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) jasno definiuje wytwórcę odpadów. Według niej wytwórcą odpadów jest:

- każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,

- każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie odpadów lub inne działania powodujące zmianę charakteru bądź składu tych odpadów. (więcej…)

...