Zużyty telefon komórkowy – jaki kod odpadu?

Jakim odpadem jest stara komórka? Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości? Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: – wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

Sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym składane do GIOŚ

Kiedy i jakie sprawozdania składać do GIOŚ! Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495). Podmioty gospodarujące zużytym sprzętem zobowiązane są do składania rocznych lub półrocznych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zależności od rodzaju działalności składane są różne sprawozdania w określonych terminach.

Nowa ustawa o odpadach! Pośrednik w obrocie odpadami – definicja

Co oznacza pojecie pośrednika w obrocie odpadami? Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła nowe pojęcie: pośrednik w obrocie odpadami. Pośrednikiem w rozumieniu ustawy jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, niekoniecznie faktycznie nimi władając.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jakie zmiany nas czekają w 2013 r.?

 Co przyniesie rok 2013 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391). Rok 2012 był rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Jakie obowiązki mają zbierający baterie i akumulatory? Zbierającym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach jest: – przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, – gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,