Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) spalania odpadów jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Spalarnia odpadów obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności  […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]

Odpady – definicja

Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę: 1. źródło powstania; 2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi; 3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.: wybuchowe; utleniające; wysoce łatwopalne; łatwopalne; drażniące; szkodliwe; toksyczne; rakotwórcze; żrące; zakaźne; działające szkodliwie na rozrodczość; mutagenne; uczulające; ekotoksyczne; odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy; odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą […]

Co to są PCB?

Co to są PCB?

PCB to nic innego jak: – polichlorowane bifenyle, – polichlorowane trifenyle, – monometylotetrachlorodifenylometan, – monometylodichlorodifenylometan, – monometylodibromodifenylometan, – mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. PCB są to substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Odpady zawierające PCB zakwalifikowane są pod kodami: 13 03 01* – oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB; 16 02 09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB; 16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09*. Zasady gospodarowania odpadami z PCB: Zakazuje się odzysku PCB; Zakazuje się spalania PCB na statkach; Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane, ale dopiero w momencie gdy z tych odpadów zostanie usunięte […]

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. stracić miały ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r. A więc nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom dodatkowy […]

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od […]

Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja to proces przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanych przez działalność człowieka. Temu procesowi musi być poddane każde składowisko odpadów po zakończeniu przyjmowania na nie nowych odpadów. Rekultywację składowiska wykonuje się zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Rekultywacja musi być prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska na wody powierzchniowe, podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska z jego otoczeniem. Można w tym celu wykorzystać materiały nie będące odpadami lub odpady określone w zał. 2 do rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów (m.in. żużle odlewnicze (10 09 03), odpadowe piaski i iły (01 04 09), gruz ceglany (17 01 02), kompost nienadający się […]

Co zmieniło się w zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Co zmieniło się w  zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Przypominamy co zmieniło się w gospodarce odpadowej! Wejście w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców. Wcześniej, by uregulować kwestie gospodarowania odpadami w firmach, należało złożyć informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi lub uzyskać odpowiednie decyzje: decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na transport lub zbieranie odpadów, zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W świetle nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nie jest już wymagane: złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, […]

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Ogólne zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów zostały określone w artykule: Międzynarodowy transport odpadów. Teraz przedstawimy procedury postępowania przy wywozie i przywozie odpadów do Polski. Odpady z listy zielonej Odpady z listy zielonej to odpady przeznaczone do odzysku. Wymienione są w załączniku III rozporządzenia WE 1013/2006. Są to tzw. czyste strumienie odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom, pochodzące z selektywnej zbiorki lub z procesów obróbki mechanicznej (sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania). Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku nie wymaga pisemnego zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podlega jedynie procedurze informacyjnej. Procedura ta obejmuje obowiązek: Zawarcia umowy pomiędzy firmą wysyłająca odpady a odbiorcą odpadów. Umowa zawiera zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo […]

Jakie odpady ująć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Jakie odpady ująć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeśli jest ono wymagane. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie: 1 Mg rocznie niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie innych niż niebezpieczne (art. 180a). Czy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy ująć tylko odpady pochodzące z instalacji, czy również odpady które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji? Jeśli w związku z funkcjonowaniem instalacji wytwarzane są również inne odpady niż te, które obligują przedsiębiorcę do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, np. odpady inne niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 5000 Mg rocznie, to te odpady powinny być również ujęte we wniosku. Nie są natomiast ujmowane odpady, które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji, np. zużyte czyściwo, […]