W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r. A mianowicie: Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał: Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100 gdzie: Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%]; Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg]; Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru: Mw =(R1 + R2+R3) ÷3 gdzie: R1 , […]

Obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów

Jakie są obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów? Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów należy: – weryfikacja odpadów, która polega na oględzinach przed i po rozładunku odpadów; sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów;

Jak po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach wykonać zbiorcze sprawozdanie o odpadach za 2012 rok?

Jak sporządzić informację o odpadach za 2012 r.? Zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, transporcie lub przetwarzaniu odpadów zobowiązani byli składać corocznie, do 15 marca, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1

 Jakie problemy stwarza nowa ustawa o odpadach? Nowa ustawa o odpadach wprowadza wiele nowych pojęć i instytucji. Większość z nich wynika z dostosowana polskiego prawa do wymogów UE, co wcale nie oznacza, iż nasze uregulowania będą przez to bardziej przyjazne i czytelniejsze. Ponieważ najwięcej wątpliwości wynika z praktycznego zastosowania nowych przepisów przedstawiamy poniżej wybór dziesięciu prawdziwych pytań zadanych nam przez podmioty gospodarcze wraz z przygotowanymi przez nas odpowiedziami. Jesteśmy pewni, że kwestie te zaciekawią szersze grono odbiorców, tym bardziej że wiele z tych pytań było nam zadawanych w rożnych wersjach po kilkadziesiąt razy.

Nowa ustawa o odpadach! Zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

Jak działać legalnie po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach? Czy wiesz, że od dnia 23 stycznia 2013 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.? Czy jesteś przygotowany na rewolucyjne zmiany dotyczące uprawnień do wytwarzania, przetwarzania i gospodarowania odpadami? Czy wiesz, że nowa ustawa o odpadach wprowadza kary nawet do  1 miliona złotych za łamanie jej przepisów? W poniższym  artykule przedstawimy w sposób prosty i przejrzysty najistotniejsze uregulowania w zakresie uprawnień do wytwarzania, przetwarzania i gospodarowania odpadami .